Успешна технология с Top-Phos®

Балансирано подхранване на зърнено-житни култури с TOP-PHOS®:

На опитното поле на Институт по Земеделие в Карнобат, в продължение на 3 години беше тестван ефекта от приложението на TOP-PHOS® технологията, в комбинация с азотно подхранване със Sulfammo® и биостимулатори от гамата Fertileader®. Опитите са проведени върху посеви от пшеница и ечемик, засети на почвен тип излужена чернозем смолница с тежък механичен състав. Опитното поле на института е разположено в Югоизточна България, което  отнася района към преходно-континенталната климатична област, с продължителна и хладна пролет, сухо и горещо лято, удължена и сравнително влажна есен, безснежна зима с големи температурни амплитуди и ветрова ерозия.

Проведените опити бяха реализирани в четири варианта:

  • Във вариант 1 (контрола): растенията се отглеждат по приетата за страната технология на отглеждане на пшеница и ечемик.
  • Предсеитбеното торене в вариант 2 е извършено с гранулатен тор от гамата TOP-PHOS, в комбинация със стандартно азотно подхранване.
  • Във вариант 3 съответно към технологията на вариант 2 е добавено азотно подхранване със Sulfammo формулация, а във вариант 4 – листен биостимулатор от гамата Fertileader.

Непосредствено след сеитбата на опитите във вариантите с предсеитбено торене с TOP-PHOS бе установено, че растенията от пшеница и ечемик нарастват по-бързо в сравнение с контролата. Това даде основание да се измери темпа на нарастване, както в надземната зелена маса, така и в корените през фазите братене и вретенене-изкласяване:

Измерванията са извършени през месец март и в последните дни на април. Растенията са в пролетна вегетация, като във вариантите с торене освен предсеитбеното торене с TOP-PHOS е извършено и подхранване с конвенционален азотен продукт и Sulfammo формулация. В контролата също е внесен карбамид, различието от другите варианти е в липсата на предсеитбено торене. Всички варианти през фаза братене, както при пшеницата, така и при ечемика, след предсеитбено торене с TOP-PHOS свежото и сухо тегло на листата е по-голямо, отколкото при растенията, отгледани по традиционната технология. Корените са осезаемо по-големи и те също са с по-високи стойности на свежото и сухо тегло.

Тенденцията на бързо нарастване на пшеницата и ечемика в торените варианти се запазва и в по-късни фази от развитието – вретенене и изкласяване, като се формира повече зелена маса с много добро здравно състояние.

Средно за периода на трите последователни години е постигнато повишение на добива от пшеница и ечемик:  При предсеитбено торене с TOP-PHOS във всички варианти добивът е по-висок спрямо контролата като средно за периода при пшеницата е с 9.15% повече, а при ечемика с 9.67%. Когато към фосфорното торене имаме и подхранване със Sulfammo, добивът от пшеницата е повишен средно с 15.00%, а при ечемика със 16.06%. Използването на биостимулатори през време на наливане и узряване на зърното допълнително води до повишаване на добива, съответно при пшеница със 17.48% и при ечемик с 20.99%. Общо за пшеницата в най-натоварения вариант с използване на изпитваната гама продукти, добивът на дка е със 107 кг повече получено зърно. При ечемика повишението на дка е със 115 кг повече получено зърно.

Балансираното минерално хранене през вегетацията на пшеницата и ечемика в проведените полски опити доведе и до подобряване качеството на зърното. При пшеницата наред с по-едрото зърно и по-високото съдържание на протеин, торенето с продукти на Тимак Агро в различни варианти доведе до повишаване на глутена, който показател е много важен за хлебопекарните качества на зърното.

При ечемика подобреното минерално хранене доведе до повишаване съдържанието на протеин в зърното, хектолитровото тегло и масата на 1000 зърна.

От направеното задълбочено проучване върху ефекта от прилагането на TOP-PHOS технологията в комбинация с подхранване със Sulfammo и биостимулатори от групата на Fertileader би могло да се обобщи, че при пшеницата и ечемика се постига бърз темп на нарастване на посева, интензивна фотосинтеза и много добър микроклимат на посева. Повишава се добивът на зърно със 107 кг/дка и 115 кг/дка при пшеницата и ечемика и се подобрява качеството на зърното – по-добри хлебопекарни качества на пшеницата и по-висока хранителна стойност на зърното от ечемик.

Вижте пълният текст тук


Източник, доклад на проф. Вълчева, Институт по Земеделие Карнобат